Den mest hållbara staden för världen

Nytt liv till bortglömt område

Norra Kymlinge ligger i Sundbybergs kommun, söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat, och ägs sedan lång tid tillbaka huvudsakligen av Vasakronan. Området omfattar 55 hektar mark som gränsar till tre kommuner: Stockholm Stad, Sollentuna och Solna. Det är ett obebyggt och bullerstört område som upplevs som svårtillgängligt och bitvis till och med otryggt.

Vasakronan har en lång relation till både Norra Kymlinge och angränsande områden. I Kista i norr är vi en av de största fastighetsägarna och med ett stort engagemang i både Ursvik och Järvastaden så långt tillbaka som till 90-talet är vi en av de mest långsiktiga fastighetsutvecklarna i området.

Genom att utveckla och ta vara på de värden som Norra Kymlinge erbjuder, öppna tunnelbanestationen och bygga den mest hållbara stadsdelen för världen vill vi skapa kvalitativa platser för människor i stockholmsregionen, minska bullret i Igelbäckens naturreservat och göra det fina rekreationsområdet i Igelbäcken tillgängligt för fler

Den mest hållbara staden för världen
Den mest hållbara staden för världen

15 MINUTER FRÅN STOCKHOLM CITY

I Norra Kymlinge finns en tunnelbanestation som med relativt små medel skulle kunna tas i bruk. Det är en unik tillgång som Vasakronan anser behöver tas tillvara. Stationen ligger mellan Hallonbergen och Kista på den blå linjen. Det som i dag är känt som en spökstation skulle kunna bli en destination och fungera som en centralpunkt – en viktig del av en stadsbild.

Att bygga i området är ingen ny tanke. Planeringen startade redan i slutet av 70-talet när den blå tunnelbanelinjen byggdes och redan då var målsättningen att bygga en ny stadsdel i anslutning. Tanken var att statliga verk och myndigheter skulle utlokaliseras från Stockholms innerstad.

Istället beslutades att vissa centralt belägna myndigheter och verk skulle utlokaliseras till andra orter i Sverige och projektet föll. Platsen ansågs dock, redan då, vara en bra markreserv för ett kommande bostadsområde. Kommun och landsting beslutade att behålla den längre tunnelbanedragningen och samtidigt förbereda för en tunnelbanestation i Kymlinge.

Att återuppta den ursprungliga tanken och bebygga Norra Kymlinge samt öppna tunnelbanestationen skulle öka nyttan av Igelbäckens naturreservat och göra det tillgängligt för fler – 15 minuter från Stockholm city.

STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR

Urbaniseringen är här och nu. Det är bostadsbrist i Stockholms län, mer måste byggas och naturmark kommer att behöva tas i anspråk. Samtidigt är klimatförändringar ett faktum och vi människor måste dels ändra vårt sätt att planera och bygga stadsdelar men vi måste också ändra vårt sätt att leva och arbeta.

Som ensam markägare i Norra Kymlinge har Vasakronan en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp i utvecklingen av området. Potentialen i området är unik, tack vare kombinationen av ett antal faktorer. Bland annat naturen och närheten till Igelbäckens naturreservat, en tunnelbanestation som är så gott som färdig att tas i bruk och inte minst närheten till både Stockholm city, Kista med sina 30 000 arbetsplatser, Solna, Sollentuna och Järfälla.

Vasakronans bedömning är att 6 000-7 000 bostäder skulle kunna tillföras i Norra Kymlinge när man utvecklar området. Det löser inte bostadsbristen i Storstockholm men det skulle vara ett bra bidrag som dessutom kan kompletteras med både arbetsplatser, handel och service.

Den mest hållbara staden för världen

ETT VÄRLDSLEDANDE EXEMPEL PÅ HÅLLBAR STADSBYGGNAD

Norra Kymlinge är bullerstört, svårtillgängligt och upplevs bitvis som direkt otryggt. Företaget Spacescape har på uppdrag av Vasakronan utfört mätningar av gång- och cykelflöden samt gjort vistelseobservationer. Resultatet visar att Norra Kymlinge inte är en särskilt välbesökt plats. Det är inte det utflyktsmål det skulle kunna vara.

Därför prövar Vasakronan förutsättningarna för vad som skulle krävas för att bebygga Norra Kymlinge och göra det till en stad utöver det vanliga, en stad som ger mer än den tar och som samtidigt erbjuder invånarna hög livskvalitet.

Vi vet att det är en utmaning men vi tror också att det är fullt möjligt att bevara och förstärka befintliga naturvärden genom att planera och bygga på ett intelligent sätt. Genom att bygga på en plats där de infrastrukturella satsningarna redan gjorts skulle dessutom naturen kunna tillgängliggöras för många fler.

Norra Kymlinge skulle kunna bli ett världsledande exempel på hållbar stadsbyggnad, en stadsdel som levererar mer ekosystemtjänster än platsen gjorde före utbyggnaden. Rätt genomfört skulle en utveckling av området kunna bli det spjutspetsprojekt som sätter Sundbyberg och Sverige på den internationella kartan över världens mest hållbara städer.

Den mest hållbara staden för världen
Vasakronans bedömning är att 6 000-7 000 bostäder skulle kunna tillföras i Norra Kymlinge när man utvecklar området. Det löser inte bostadsbristen i Storstockholm men det skulle vara ett bra bidrag som dessutom kan kompletteras med både arbetsplatser, handel och service.

KORTA FAKTA OM NORRA KYMLINGE

  • I Norra Kymlinge vill Vasakronan bygga en helt ny stadsdel och ambitionen är hög – att bygga den mest hållbara staden för världen.
  • Stadsdelen skulle kunna ge upp emot 7 000 bostäder samt service och arbetsplatser.
  • Området ligger i Sundbybergs kommun, söder om Kista och norr om Igelbäckens naturreservat och omfattar 55 hektar mark.
  • Området gränsar till tre kommuner – Sundbyberg, Stockholm stad och Sollentuna – och avgränsas av de stora vägarna E4 och E18.
  • I Norra Kymlinge finns redan en tunnelbanestation som med små medel skulle kunna färdigställas och öppnas för trafik. Stationen ligger mellan Kista och Hallonbergen på den blå linjens Akalla-gren.
  • En bebyggelse i Norra Kymlinge och öppnandet av tunnelbanestationen skulle öka nyttan av naturreservatet Igelbäcken och göra det tillgängligt för fler.
  • Vasakronan är ensam ägare till området. Det ger unika förutsättningar att utveckla området på ett långsiktigt och bra sätt.

VAD HÄNDER NU?

Vasakronan har en tät och bra dialog med de styrande i Sundbybergs kommun men det finns idag inget politiskt stöd för att bebygga Norra Kymlinge. Vi fortsätter dock att ha siktet inställt på att området kommer att utvecklas. Därför fortsätter vi att undersöka och skissa – bildligt och bokstavligt – på hur den mest hållbara stadsdelen för världen skulle kunna se ut. I det arbetet använder vi Norra Kymlinge som en testbädd. Den kunskap vi samlar kan vi dra nytta av även i andra projekt.

VIKTIGA DOKUMENT

Längs resans gång har vi samlat på oss kunskap. Den delar vi gärna med oss av. Här hittar du delar av det underlag som är grunden till vårt arbete när vi undersöker förutsättningarna för att bygga den mest hållbara stadsdelen för världen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss på Vasakronan

Per Thiberg
Chef affärsutveckling
Tel: 070-211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Susanne Bäckström
Fastighetsutvecklare
Tel: 073-412 95 10
E-post: susanne.backstrom@vasakronan.se

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se